Menu

KIFs vedtægter

Disse love er godkendt og vedtaget af generalforsamlingen den 01.07.2015 og ophæver hermed de love, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 24.11.2011.

 

 

Vedtægter

 

§1

Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Kvistgård Idrætsforening. Dens hjemsted er Kvistgård i Helsingør Kommune.

 

§2

Foreningens formål
Foreningens formål er at virke til fremme for idrætten i Kvistgård og omegn.

 

§3

Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som aktivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen 0 til 18 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

 

§4

Udmeldelse – Eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på nye som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 15 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne – med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jf. § 15.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

 

§5

Medlemskab af organisationer
Foreningen er gennem specialforbundene medlem af Dansk Idræts Forbund. Foreningens medlemmer er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som disse forbund har fastsat eller måtte fastsætte.

 

§6

Kontingent
Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen.
Opkrævningsterminerne fastsættes således:

Fodbold:1/4 og 1/8
Badminton: 1/9
Passive: 1/4 for hele året

 

§7

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes sammen med teksten ”Dagsorden ifølge lovene” med mindst 3 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside eller en lokal avis. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingensrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§8

Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af den øvrige bestyrelse, 5 medlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

 

§9

Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 4, stk. 7 og 8, § 15 og § 16, stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra 1. stemmeberettiget medlem foretages skriftlige afstemninger og valg, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optaget i det omfang, dirigenten bestemmer.

 

§10

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

 

§11

Bestyrelses valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer hvoraf det ene medlem er badmintonformand og vælges for 2 år, således at formanden og 2 medlemmer afgår det ene år, og kassereren og 3 medlemmer det følgende år.
Formanden og kassereren vælges ved en særlig afstemning.
Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen kan indenfor en periode af 4 måneder give bestyrelsen mandat til at finde et egnet bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor eller revisorsuppleant, hvis denne ikke kan findes på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, bestående af foreningens medlemmer. Der skal som minimum været et medlem af bestyrelsen i hvert udvalg.

 

§12

Konstituering – Tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter
generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og badmintonformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvori blandt formanden eller næstformanden er til stede, jvf. dog § 4, stk. 4.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§13

Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til 31. december.
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskabet for det foregående år og status pr. 31.12 til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

§14

Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. § 8.
Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§15

Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

§16

Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Kvistgård.

 

Luk